REGULAMIN

Regulamin Konferencji „Praktyka Ginekologa Onkologa 2023”

 

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, dalej zwany jest Regulaminem.

1.2. Konferencja, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej.

1.3. Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej z siedzibą w Warszawie (ul. Promyka 13, Warszawa), zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

1.4. Uczestnikami Konferencji mogą być lekarze specjaliści, lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz osoby uprawnione do wystawiania recept, w dalszej części Regulaminu zwani są Uczestnikami.

1.5. W ramach Konferencji mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa przedsiębiorstw branż farmaceutycznej i sprzętowej. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na stronie internetowej.

1.6. Każdy Uczestnik, biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

1.7. Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Okręgową Izbę Lekarską.

1.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów i programu bez podania przyczyny. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

 

§2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

2.1. W celu wzięcia udziału w Konferencji uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz terminowego uiszczenia opłaty w wysokości i na konto wskazane w Serwisie Internetowym Konferencji.

2.2. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:

2.2.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie Internetowym Konferencji.

2.2.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

2.3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem Serwisu Internetowego Konferencji upływa w dniu wskazanym przez Organizatora.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.

2.5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

 

§3. Opłaty

3.1. Informacja na temat wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji jest zamieszczona na stronie Serwisu Internetowego Konferencji https://pgo2023.pl/ .

3.2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane na stronie Serwisu Internetowego Konferencji w ciągu 3 dni od rejestracji.

3.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie Serwisu Internetowego Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

3.4. Organizator wystawi fakturę VAT na potwierdzenie dokonanych wpłat.

3.5. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.

3.6. Koszt udziału w Konferencji, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 

§4. Rezygnacja z udziału w Konferencji

4.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji w terminie 5 dni od daty rezerwacji uczestnictwa nie później jednak niż 7 dni przed rozpoczęciem Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej, przesłanej na adres e-mail: sekretariat@ptgo.pl

4.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizator niezwłocznie, zwróci należne opłaty na wskazane przez Uczestnika konto bankowe.

Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział w konferencji.

Dodatkowe usługi, tj. kolacja oraz nocleg nie podlegają zwrotowi ze względu na poniesiony przez organizatora wydatek.

Zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony jest o koszty manipulacyjne w przypadku gdy:

 • Rezygnacja zgłoszona 30-15 dni przed konferencją – koszty manipulacyjne wynoszą 45%
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów


§5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.

5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.

5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.


§6. Konferencja odbywająca się za pomocą środków komunikacji elektronicznej

6.1 Uczestnictwo w Konferencji odbywającej się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymaga dysponowania przez Uczestnika Wydarzenia systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

6.1.1  dostęp do Internetu

6.1.2  urządzenie końcowe

6.1.3 zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo, itp.)

6.2 O ile jest to niezbędne ze względu na charakter Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator w procesie Zgłoszenia przekazuje informację o ewentualnych dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w Konferencji.

6.3 Organizator Konferencji odbywającej się za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:

6.3.1 problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,

6.3.2 niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez Uczestnika Konferencji oprogramowania firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,

6.3.3 niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez Uczestnika Konferencji w celu wzięcia udziału w Konferencji,

6.3.4 wady sprzętu komputerowego Uczestnika Konferencji,

6.3.5 brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie Uczestnika Konferencji,

6.3.6 nieprawidłową obsługę aplikacji przez Uczestnika Konferencji,

6.3.7 inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Konferencji niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.


§7. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

7.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej ,,Administrator”) jest Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej (01-604 Warszawa, ul. Promyka 13).

7.2. Jako Administrator odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: daneosobowe@medicalartgroup.pl  

7.4. Pani/Pana dane osobowe:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,,rozporządzenie”) będą przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartej z Panią/Panem umowy,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,,rozporządzenie”) będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez Administratora usługi, realizacji przysługujących Pani/Panu lub Administratorowi uprawnień posprzedażowych, w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa.

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,,rozporządzenie”) będą one przetwarzane w celu wykonywania marketingu bezpośredniego,

d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia na podstawie odrębnie udzielonej przez Państwa zgody — w przypadku jej udzielenia — będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych.

7.5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty świadczące dla Administratora usługi m.in. dotyczące rozliczeń finansowych, ochronę mienia i osób, biura rachunkowe, prawne, doradcze i konsultacyjne oraz archiwizacyjne, serwis sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych w których dane są gromadzone, wszelkie inne usługi wspomagające podejmowane działania Administratora przy prowadzonej przez niego działalności w związku z realizacją zawartych przez Administratora z osobami trzecimi lub Panią/Panem umowy.

7.6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt. 3

7.7. Niezależnie od postanowień pkt. 6 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt. 3 W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przez administratora tj. 10 lat przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określony w pkt. 7.

7.9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

7.10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwiających realizację umowy może skutkować odmową realizacji zamówienia/umowy.


§8. Postanowienia końcowe

8.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

8.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.

8.3. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

8.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

8.6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

8.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.

8.8. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika.

8.9. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.


Opłaty

Opłaty za udział w konferencji

członkowie PTGO

 • płatność do 15.10 – 150 PLN
 • płatność do 25.11 – 200 PLN
 • płatność po 25.11 – 250 PLN

pracownicy WSS

 • płatność do 15.10 – 150 PLN
 • płatność do 25.11 – 200 PLN
 • płatność po 25.11 – 250 PLN

pozostali lekarze

 • płatność do 15.10 – 200 PLN
 • płatność do 25.11 – 400 PLN
 • płatność po 25.11 – 600 PLN
Opłaty za udział w warsztatach

Diagnostyka nowotworów w gabinecie ginekologa – 200 PLN

Histeroskopia ambulatoryjna (zajęcia na trenażerach) – 200 PLN

Operacje z wykorzystaniem robota – 150 PLN

Kolacja w hotelu Zamek Janów Podlaski

Kolacja w dniu 1 grudnia – 200 PLN

Uroczysta kolacja w dniu 2 grudnia – 380 PLN

sekretariat@ptgo.pl

Copyright Medical Art Group

Praktyka Ginelologa Onkologa 2023